Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami, dotyczącymi spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, do 30 czerwca 2020 roku każda spółka musi zdecydować o podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy w jej imieniu. Musi również po raz pierwszy złożyć dokumenty akcji wszystkich akcjonariuszy w spółce. To bardzo duża rewolucja w dotychczasowym sposobie funkcjonowania spółek, dlatego warto dobrze zastanowić się nad wyborem podmiotu prowadzącego. 

Rejestr akcjonariuszy – założenia

Dematerializacja akcji polegać będzie na prowadzeniu przez spółki rejestru, w którym znajdzie się szereg informacji, takich jak dane osobowe i kontaktowe akcjonariuszy. Dane te będą dostępne nie tylko dla spółki, ale dla każdego akcjonariusza posiadającego akcje. Wszystkie inne dokumenty stracą swoją ważność.

Bardzo ważną zmianą będzie również to, że w rejestrze znajdą się pełne informacje na temat akcjonariuszy akcji na okaziciela. Do tej pory, ze względu na brak takich danych, spółka nie miała stu procentowej kontroli nad obrotem takimi akcjami.

Spółki muszą wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji, przedtem jednak muszą wybrać podmiot prowadzący. Rejestr akcjonariuszy w imieniu spółki mogą prowadzić podmioty uprawnione, takie jak domy maklerskie, czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Wybór podmiotu prowadzącego rejestr

Do zadań podmiotu prowadzącego rejestr należą takie czynności jak:

  •  zmiana danych rejestrowych spółki,
  •  zmiana danych osobowych akcjonariuszy,
  •  przygotowanie wyciągów z rejestru lub świadectw rejestrowych,
  •  tworzenie wpisów przejścia własności akcji,
  •  czynności dodatkowe związane z prowadzeniem rejestru.

Koszt prowadzenia rejestru uzależniony jest w dużej mierze od liczby akcjonariuszy i oscyluje w granicach od 100 zł do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Transakcje oraz usługi dodatkowe prowadzone w rejestrze są również dodatkowo płatne. W ramach rozpoczęcia współpracy można liczyć na kompleksową usługę związaną z przygotowaniem spółki i przeprowadzeniem procesu wprowadzenia jej do rejestru.

Wybierając podmiot prowadzący, warto zwrócić uwagę na doświadczenie oraz bezpieczeństwo danych i infrastruktury IT. Jednym z podmiotów oferujących usługę prowadzenia rejestru jest dom maklerski Q Securities, członek KDPW i GPW oraz jedynym w Polsce domem maklerskim, który oferuje usługi depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych. Więcej o usłudze prowadzenia rejestru przez Q Securities – qsecurities.pl/uslugi-rejestr-akcjonariuszy