Coraz więcej inwestycji w sektorze gazowym w naszym kraju wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na specjalistów, którzy posiadają uprawnienia gazowe. Zdobyć je można poprzez zapisanie się na kurs G3 gazowy, który organizowany jest przez wiele firm szkoleniowych. Zobacz, co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na zakup takiego kursu.

Kto potrzebuje kwalifikacji z grupy G3?

Kurs taki dedykowany jest osobą, które będą zajmować się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, sieci oraz instalacji wytwarzających, przetwarzających, zużywających, przesyłających, a także magazynujących paliwa gazowe. Opisywany kurs pozwala na zdobycie uprawnień państwowych do obsługi, remontu, konserwacji, montażu i kontroli-pomiarów:

 1. urządzeń do magazynowania paliwa gazowego,
 2. sieci gazowych do 0,5 MP i powyżej,
 3. urządzeń i instalacji gazowych,
 4. urządzeń do produkcji paliw gazowych,
 5. generatorów gazu,
 6. urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5 kPa i powyżej 5 kPa,
 7. przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 8. turbin gazowych,
 9. innych urządzeń gazowych.

Kurs G3 gazowy – eksploatacja (E), dozór (D)

Uprawnienia elektryczne E niezbędne są w przypadku wykonywania eksploatacji w zakresie budowy, działania i warunki technicznych obsługi urządzeń, sieci i instalacji, wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, postępowania w przypadku awarii, pożaru i innego zagrożenia bezpieczeństwa, życia, zdrowia i środowiska oraz eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci gazowych. Natomiast uprawnienia D będą potrzebne wszystkim osobą, które będą zajmować stanowiska kierownicze, będą nadzorować prace eksploatacyjne bądź są właścicielami działalności gospodarczej. Zakres wiedzy D to:

 • Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci,
 • Dostarczanie paliw i energii,
 • Prowadzenie ruchu i eksploatacji,
 • Programowanie pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • Budowa urządzeń, instalacji i sieci wraz z normami i warunkami technicznymi,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa,
 • Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • Dysponowanie mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Uprawnienia G2 gazowe ważne są przez 5 lat. Po tym czasie należy zapisać się ponownie na kurs G3 gazowy i podejść do egzaminu państwowego, po którym otrzymuje się certyfikat kwalifikacyjny. Zobacz także ofertę na kurs fotowoltaika online.