Wywłaszczenie nieruchomości jest czasem konieczne w przypadku realizacji projektów użyteczności publicznej. Właściciel ma wtedy prawo do odszkodowania, które zrekompensuje straty, jakie poniósł. Co warto wiedzieć na temat wywłaszczenia?

Wywłaszczenie nieruchomości to proces, który generuje wiele obaw u osób, których nieruchomość ma zostać przejęta w celu realizacji celu publicznego. Konieczne jest więc znalezienie równowagi między interesem jednostki a potrzebami społeczności. Czym dokładnie jest wywłaszczenie i od czego zależy kwota odszkodowania?

Czym jest wywłaszczenie nieruchomości?

Wywłaszczenie nieruchomości to proces, w którym nieruchomość zostaje przejęta od jej obecnego właściciela na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Dzieje się tak z powodu realizacji konkretnego celu publicznego, na przykład budowy drogi, szkoły czy innej infrastruktury publicznej. Wywłaszczenie to procedura ściśle uregulowana prawem i musi być ona przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obejmuje to zawiadomienie właściciela, przeprowadzenie wyceny nieruchomości oraz możliwość odwołania się od decyzji.

Wywłaszczenie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu prawa rzeczowego danej osoby na podstawie aktu prawnego. W przypadku nieruchomości jest to więc pozbawienie lub ograniczenie w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Warto wiedzieć, że nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa nie może być wywłaszczona. Nie dotyczy to jednak wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych prawa rzeczowych, które obciążają nieruchomość. Właściciel wywłaszczanej nieruchomości ma prawo do odszkodowania, którego celem jest rekompensata utraty wartości nieruchomości oraz innych strat, jakie poniósł w wyniku wywłaszczenia. Po wywłaszczeniu właściciel traci prawa do nieruchomości, a prawa użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa instytucja publiczna. Wydanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości jest podstawą do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Ile wynosi odszkodowanie za wywłaszczenie?

Odszkodowanie za wywłaszczenie musi wyrównać uszczerbek na majątku, jaki poniosła osoba wywłaszczona. Kwota odszkodowania zależy od wielu czynników. Jest ona  wyliczana w oparciu o wartość rynkową nieruchomości, ustaloną na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Duże znaczenie ma tu rodzaj, stan techniczny i lokalizacja nieruchomości. Jeśli znajduje się ona w atrakcyjnej lokalizacji, takiej jak centrum miasta czy obszar z dużym potencjałem rozwoju, może mieć wyższą wartość, co będzie skutkować wyższym odszkodowaniem. Poza odszkodowaniem wywłaszczani mogą też otrzymać specjalne bonusy, na przykład za wydanie nieruchomości w określonym terminie. Więcej o wywłaszczeniu można przeczytać na stronie: https://www.wywlaszczenie.pl/.

Wywłaszczenie nieruchomości to proces, który wymaga wnikliwej analizy i respektowania praw obywateli. Nieruchomość można wywłaszczyć tylko na cele wskazane w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustawach. Warto więc dokładnie zapoznać się z przebiegiem całego procesu i dowiedzieć się, na jakie odszkodowanie można liczyć w przypadku wywłaszczenia.