Obgadywanie, pomawianie, wyśmiewanie – niestety takie sytuacje zdarzają się nawet wśród dorosłych, w różnych miejscach pracy. Zawsze można trafić na osobę, która z różnych pobudek próbuje nieczystymi za graniami innego pracownika ośmieszyć czy wręcz „zniszczyć”. Należy w takiej sytuacji zachować spokój i rozsądek. Osoba poszkodowana ma bowiem szereg praw i możliwości dochodzenia sprawiedliwości. Różne są także konsekwencje dla osoby dopuszczającej się pomawiania i oczerniania innych w miejscu pracy. Warto poznać przepisy i alternatywy związane z takimi przypadkami.

Pomawianie i zniesławianie – jak postępować?

Pomawianie jest przestępstwem określonym w Kodeksie karnym i może być adekwatne jako określenie trudnych zachowań w miejscu pracy. Zgodnie z art. 212 § 1: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.
Zgodnie z tym przepisem do pomawiania dochodzi, gdy przez zachowanie (słowa, czyny) innej osoby dochodzi do poniżenia nas w opinii publicznej – czyli także w gronie współpracowników. Drugim aspektem jest utrata zaufania do naszej osoby jako pracownika danej firmy czy instytucji. Jeżeli więc dochodzi do takiej sytuacji, mamy możliwość złożenia oskarżenia prywatnego do sądu. W akcie tym określamy osobę agresora, a także nasze twierdzenia. Trzeba je poprzeć odpowiednimi dowodami, tj. zeznaniami świadków – najlepiej innych pracowników.

Zobacz również: https://www.prawo-cywilne.info/kolezanka-oczernia-mnie-w-pracy-443-c.html

Naruszenie dóbr osobistych – postępowanie cywilne

Inną opcją jest postępowanie w sądzie cywilnym na podstawie naruszenia dóbr osobistych, którymi jest m.in. dobre imię. O dobrach tych informuje art. 23 Kodeksu cywilnego. Art. 24 daje natomiast osobie poszkodowanej możliwość obrony, bowiem zgodnie z jego § 1: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.
Należy jednak pamiętać, że pozew poprzedza wezwanie sprawcy do zaniechania jego działań i przeprosin. Jeżeli okaże się to nieskuteczne – możemy złożyć pozew do sądu cywilnego.

Zobacz również: https://www.prawo-cywilne.info/czy_nagrywanie_rozmow_w_pracy_jest_legalne-63-c.html

Mobbing w środowisku pracy

Kolejną drogą obrony są przepisy Kodeksu pracy, który także daje pewne rozwiązania. Są one związane z mobbingiem określanym jako „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Jak więc widać, takie zachowanie to także oczernianie czy wyśmiewanie innego pracownika.
Wybierając taką alternatywę obrony swoich praw, musimy w spór zaangażować pracodawcę. Trzeba dane sytuacje zgłosić pracodawcy. On jest zobowiązany do przeprowadzenia czynności formalnych i wyciągnięcia konsekwencji wobec osoby oskarżanej o mobbingowanie. Te są bardzo różne, w zależności od sytuacji. Prowadzić mogą jednak nawet do zwolnienia dyscyplinarnego.

Źródło: https://www.prawo-cywilne.info/